ĎAKUJEME VŠETKÝM ZA KRÁSNE PREŽITÉ DOPOLUDNIE, KTORÉ SME VENOVALI  DŇU EURÓPY 2019.

Organizátori zároveň ďakujú všetkým, ktorí naše podujatie podporili  pomocnou rukou, porozumením, darčekom či slovkami uznania...   :)


Deň Európy 2019 v Obchodnej akadémii Prievidza

Mgr. Ľ. Vida

riaditeľ Obchodnej akadémie P r i e v i d z a,

vyučujúci geografie, dejepisu, cudzích jazykov a informatiky

vyhlasujú

súťažnú prehliadku pre študentov 1.- 4. ročníka školy

D E Ň  E U R Ó P Y

7. máj 2019